RODO W SZKOLE

Już od 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić jak przetwarzamy Państwa dane. W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, które znajdują się poniżej.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

  1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  LON dla Dorosłych WIKTORIA/ Prywatna Szkoła Biznesu]

Szkoła Policealna dla Dorosłych  / Szkoły PSB Sp .z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:

–       adres korespondencyjny:  ul. Promyka 24/26 05-800 Pruszków

–       adres poczty elektronicznej dyrektor@szkoly-psb.edu.pl

–       numer telefonu: 22 758-22-85; adres strony internetowej http://www.szkoly-psb.edu.pl

W szkołach dla Dorosłych   w   Pruszkowie   został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail :iod@szkoly-psb.edu.pll adres korespondencyjny jest tożsamy z danymi kontaktowymi Administratora.

 

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez LON dla dorosłych Wiktoria/ Prywatna Szkołę Biznesu?

 

Dane osobowe uzyskane od kandydatów do szkoły  w procesie rekrutacji oraz ich rodziców /prawnych opiekunów przy zawieraniu umów kształcenia oraz w trakcie ich trwania  w następujących celach:

– do procesu rekrutacji

– do procesu edukacyjnego ( ocenianie , klasyfikowanie, promowanie do klasy programowo wyższej)

– zawarcia umowy kształcenia

– ubezpieczenia ( w sytuacji pisemnej zgody  rodziców/prawnych opiekunów

– przechowywania danych do celów archiwizacyjnych

 

Dane osobowe uzyskane od kandydatów do pracy w procesie rekrutacji i przy zawieraniu umów oraz od pracowników w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

–       do procesu rekrutacji,

–       zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w czasie trwania zatrudnienia w   szkołach dla Dorosłych ;LON dla Dorosłych Wiktoria / Prywatnej Szkole Biznesu/Szkoły PSB sp. Z o.o.

–       kontaktowania się z w celach związanych ze świadczeniem pracy

–       przechowywania danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Cywilnego oraz może być nią zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

  1. Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych w celu zapisania dziecka do szkoły jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia  2016 roku..DzU  z 2017 poz. 59

Podanie danych osobowych   w celu zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.),Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Konsekwencją niepodania danych wskazanych w kodeksie pracy jest wstrzymanie postępowania rekrutacyjnego.

 

  1. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Dane związane ze stosunkiem pracy będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach Kodeksy Pracy i będą archiwizowane przez 50 lat.

Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

 

  1. Jakie masz uprawnienia wobec Szkoły PSB Sp. Z o.o. / LON dla Dorosłych WIKTORIA/ Prywatna Szkoła Biznesu- Szkoła Policealna dla Dorosłych w zakresie przetwarzanych danych?

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za podstawie zgody przed jej cofnięcie

 

  1. Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom zewnętrznym wykonującym  obowiązek prawny wynikający z Ustawy Prawo Oświatowe  z 14 grudnia 2016 roku,  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.), partnerom   szkół  wykonującym na ich  rzecz zadania na podstawie osobnych umów i upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do  LON wdla Dorosłych WIKTORIA, Prywatnej Szkoły Biznesu – Szkoły Policealnej dla Dorosłych  z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.