PLAN INFORMATYK SEMESTR I 4-5,18-19.01.2019

4,18.01
17:00-17:45 SYSTEMY OPERACYJNE/ UTK – EGZ – 18.01
 17:50 – 18:35 SYSTEMY OPERACYJNE/ SYSTEMY OPERACYJNE – 18.01
 18:40 – 19:25 SYSTEMY OPERACYJNE/SYSTEMY OPERACYJNE – 18.01
 19:30 – 20:15 PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI/ SYSTEMY OPERACYJNE – 18.10
 20:20 – 21:05 PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI/ EGZ – 18.01
5,19.01
8:00 – 8:45  EKSPLOATACJA UTK/SYSTEMY OPERACYJNE-19.01- EGZ
8:50 – 9:35 EKSPLOATACJA UTK/BHP-19.01
9:40 – 10:25 EKSPLOATACJA UTK/BHP-19.01
10:30 – 11:15 EKSPLOATACJA UTK/BHP- 19.01
11:20 – 12:05 EKSPLOATACJA UTK/BHP-19.01
12:10 – 12:55  EKSPLOATACJA/ PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSP – EGZ – 19.01
13:00 – 13:45 EKSPLOATACJA/KOMPETENCJE SPOŁECZNE – EGZ – 19.01
13:50 – 14:35 EKSPLOATACJA/
14:40 – 15:25 SYSTEMY OPERACYJNE/ 19.01 – SYSTEMY EGZ
15:30 – 16:15 SYSTEMY OPERACYJNE/
16:20 – 17:05