REJESTRACJA ONLINE

Proszę o przyjęcie mnie do:

Kierunek:

Na rok szkolny:
DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Nr i seria dowodu osobistego (wymagane)

Drugie imię

Pesel (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Imię matki (wymagane)

Imię ojca (wymagane)
ADRES ZAMELDOWANIA:

Województwo (wymagane)

Powiat (wymagane)

Gmina (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Dzielnica

Kod pocztowy (wymagane)

Poczta (wymagane)

Ulica (wymagane)

Nr domu/lokalu (wymagane)
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania):

Województwo (wymagane)

Powiat (wymagane)

Gmina (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Dzielnica

Kod pocztowy (wymagane)

Poczta (wymagane)

Ulica (wymagane)

Nr domu/lokalu (wymagane)

UMOWA PSB


UMOWA LO


UMOWA ROCZNA SZKOŁA POLICEALNAPowyższe zgłoszenie jest równoznaczne z zapisaniem się do szkoły. Od momentu wysłania zgłoszenia kandydat po weryfikacji załączonej dokumentacji (skan/ksero dowodu osobistego, świadectwa szkolnego uprawniającego do przyjęcia do szkoły oraz umowy) staje się słuchaczem naszej szkoły oraz zobowiązuje się w terminie do 14 dni dostarczyć w/w dokumenty do sekretariatu.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Wiktoria i Prywatną Szkołę Biznesu, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26, jako administratora danych, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.