TECHNIK ADMINISTRACJI

KIERUNEK DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA 2012 ROKU

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w piątki i soboty.

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji: “Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)” – po IV sem. nauki.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy: interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Prywatnej Szkoły Biznesu, po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

• gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym
i statystycznym,
• koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów,
opracowywania projektów aktów administracyjnych,
• prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji
administracyjnej,
• prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów
i zysków,
• gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników.

Plan nauczania:

• Działalność gospodarcza
• Podstawy prawa pracy
• Postępowanie w administracji
• Podstawy prawa cywilnego • Praktyki zawodowe
• Podstawy prawa administracyjnego  • Podstawy przedsiębiorczości -tylko dlatych słuchaczy , którzy nie uczyli się tego przedmiotu na niższym szczeblu kształcenia
• Podstawy finansów publicznych
• Język obcy zawodowy – j. angielski
• Wykonywanie prac biurowych

 WPISOWE 0 Zł I CZESNE 120  ZŁ miesięcznie