TECHNIK BHP

KIERUNEK DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA 2012 ROKU

WPISOWE 0 ZŁ I CZESNE 120  ZŁ miesięcznie

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w piątki i soboty.

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji:

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13 ) – po III sem. nauki.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy: sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Prywatnej Szkoły Biznesu po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

• właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
• umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
• prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
• prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• prowadzenia działalności gospodarczej.

Plan nauczania:

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM
• Podstawy prawa pracy • Ocena ryzyka zawodowego
• Techniczne bezpieczeństwo pracy • Ustalanie przyczyn i okoliczności
wypadków przy pracy oraz
chorób zawodowych
• Ergonomia w procesie pracy • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
i higieny pracy
• Zagrożenia w środowisku pracy
• Jęz. obcy zawodowy w bezpieczeństwie
i higienie pracy
• Podstawy przedsiębiorczości
(tylko Ci słuchacze, którzy nie
realizowali tego przedmiotu
we wcześniejszym etapie
edukacyjnym)