TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

WPISOWE 0 ZŁ I CZESNE 150  Zł miesięcznie

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w piątki i soboty.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

Ochrona osób i mienia (Z.3.) – po IV sem. nauki

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia należy: zapewnianie bezpieczeństwa życia, nietykalności osobistej i zdrowia obywateli, jak również zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkody, która mogłaby wyniknąć z tych zdarzeń. Technik ochrony fizycznej osób i mienia nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, kieruje jednostką organizacyjną uprawnianą zgodnie z przepisami prawa do zarządzania nią, w tym do ochrony obiektów, urządzeń i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Prywatnej Szkoły Biznesu, po ukończeniu kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia, mogą być zatrudnieni w renomowanych firmach ochroniarskich, wewnętrznych służbach ochrony bądź mogą ubiegać się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma na celu przygotowanie do:

• analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
• samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
• samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
• posługiwania się bronią palną.

Plan nauczania:

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM
• Podstawy prawa w ochronie osób
i mienia
• Ochrona mienia i techniczne
środki zabezpieczeń
• BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej • Zabezpieczenie imprez masowych
• Podstawy ekonomii w ochronie osób
i mienia
• Ochrona osób
• Jęz. obcy w ochronie osób i mienia • Konwojowanie
 • Podstawy przedsiębiorczości -tylko dla tych słuchaczy , którzy nie uczyli się tego przedmiotu na niższym szczeblu kształcenia • Wyszkolenie strzeleckie
• Techniki interwencyjne i samoobrona