TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

KIERUNEK DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA 2012 ROKU

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w piątki i soboty.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

Prowadzenie Rachunkowości (A.36.) III

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65) – po IV sem. nauki.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Prywatnej Szkoły Biznesu, po ukończeniu kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do:

• posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
• interpretowania ogólnych praw ekonomicznych oraz stosowania ogólnych zasad rachunku ekonomicznego,
• obliczania i odprowadzania podatków oraz prowadzenia typowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
• sporządzania planów finansowych,
• stosowania zasad rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy,
• stosowania zasad organizacji pracy, w tym organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich.

Plan nauczania:

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
• język obcy w rachunkowości • biuro rachunkowe
• rachunkowość finansowa • dokumentacja biurowa
• wynagrodzenia i podatki • biuro wynagrodzeń i podatków
 • Podstawy przedsiębiorczości -tylko dla tych słuchaczy , którzy nie uczyli się tego przedmiotu na niższym szczeblu kształcenia • praktyki zawodowe

WPISOWE 0 ZŁ I CZESNE 200 ZŁ miesięcznie