TECHNIK WETERYNARII

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w piątki i soboty.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9. ) – po II sem. nauki

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10.) – po III sem. nauki

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11.) – po IV sem. nauki

Charakterystyka zawodu
Zawód Technik Weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.

Plan nauczania:

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM
 • Podstawy przedsiębiorczości -tylko dla tych słuchaczy , którzy nie uczyli się tego przedmiotu na niższym szczeblu kształcenia  • Analityka weterynaryjna
• Inseminacja • Kontrola i nadzór weterynaryjny
• Działalność gospodarcza w weterynarii • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
• Język obcy w weterynarii • Prowadzenie produkcji zwierzęcej
i usług inseminacyjnych
• Przepisy ruchu drogowego • Zabiegi weterynaryjne
• Anatomia i fizjologia zwierząt
• Chów i hodowla zwierząt
• Diagnostyka weterynaryjna
• Choroby zwierząt
• Pielęgnacja zwierząt
• Administracja weterynaryjna
• Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

 WPISOWE 0 ZŁ I CZESNE 150  ZŁ miesięcznie

PRAKTYKI

SZKOŁA POMAGA  SŁUCHACZOM  W ZNALEZIENIU  MIEJSCA NA ODBYWANIE PRAKTYK – SZKOŁA MA PODPISANE UMOWY Z LECZNICAMI DLA ZWIERZĄT NA TERENIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO, INSEMINATOREM ORAZ RZEŻNIĄ

( W CELU NAUKI BADANIA MIĘSA)