WYKŁADOWCY

 dr  Mariusz  Dawid  ŻYTA – dyrektor- założyciel  i właściciel szkoły

wykładowca- matematyki , fizyki  podstaw przedsiębiorczości 

działalności gospodarczej

Wykształcenie pedagogiczne:

•  studia doktoranckie z pedagogiki; specjalista pedagogiki  opiekuńczo -wychowawczej z pomocą psychologiczno -pedagogiczną

•  kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów
ogólnokształcących;
•  kurs kwalifikacyjny: “Organizacja i zarządzanie oświatą”;
•  studia podyplomowe:  organizacja  i zarządzania oświatą, technika w szkole ,               podstawy przedsiębiorczości, nauczanie fizyki w szkole
•  studia  nauczanie matematyki dające uprawnienia do nauczania matematyki na            wszystkich poziomach nauczania

 

Wykształcenie ekonomiczne – magister inżynier zarządzania;
Wykształcenie ekologiczne – magister inżynier ochrony środowiska;
Wykształcenie techniczne – inżynier (kwalifikacje do nauczania
matematyki i techniki)

;Dodatkowe kursy i szkolenia:
•  kurs: “Dokumentowanie awansu zawodowego nauczycieli”;
•  kurs: “Archiwizowanie dokumentów”;
•  warsztaty: “Klub pracowników samorządów terytorialnych
odpowiedzialnych z oświatę”;
•  seminarium: “Nadzór pedagogiczny oraz ewaluacja wybranych obszarów;
placówki oświatowej”;
•  specjalistyczne szkolenie informatyczne: “Podstawy obsługi i zastosowań
komputera IBM PC”;

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel od 1996 roku , przeszedł wszystkie szczeble kariery od nauczyciela stażysty , kierownika  praktyk, wicedyrektora szkoły , prorektora wyższej uczelni po dyrektora szkoły

Prywatnie : mąż Agnieszki , szczęśliwy tata Wiktorii i Dawida

KADRA DYDAKTYCZNA:

mgr prawa  Weronika Turek – aplikant radcowski –  przedmioty zawodowe administracyjne
mgr Agnieszka Żyta – język polski; historia, pedagog wychowawczy,              terapeuta pedagogiczny
mgr inż. Ewa Markowska – biologia
mgr Agnieszka Kucharska

 

 język angielski; egzaminator OKE
mgr Magdalena Bator –  informatyka
mgr Gabriela Glanda – geografia,
mgr Anna Sikorska – chemia;
mgr Katarzyna Baczyńska – historia, egzaminator  OKE
mgr Elżbieta Wróblewska – język polski, egzaminator OKE
mgr Lidia Kutyła – historia, wiedza o społeczeństwie, egzaminator OKE
mgr Mieczysław Punzet – były emerytowany inspektor Państwowej Inspekcji Pracy – ergonomia, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, zagrożenia w środowisku pracy , BHP,